Skip to main content
/media/1025/resources-and-workshops-banner.jpg

Adnoddau / Gweithdai

Mae yna nifer o adnoddau, cyfleusterau a gweithdai ar hyfforddiant sy'n darparu amgylchedd hyfforddi rhagorol sy'n gydnaws â dysgu. Mae gweithdai yn efelychu amgylchedd bywyd go iawn ac yn galluogi dysgwyr i ymgymryd â thasgau gwaith ymarferol sydd yn rhan hanfodol o'r fframweithiau NVQ, gyda dysgwyr yn cael eu hasesu ar y rhain fel rhan o'u profiad dysgu galwedigaethol. Mae HCT yn darparu mynediad wi-fi yn rhad ac am ddim i bob dysgwr a gwestai drwy CereGuest, gyda dysgwyr hefyd yn cael darpariaeth e-bost a mewngofnodi tra eu bod wedi cofrestru ar yr hyfforddiant.

Mae ein hadnoddau yn cynnwys y canlynol:

 • Salon Trin gwallt - salon trin gwallt gyda 9 gorsaf ar gyfer dysgwyr i weithio ar naill ai gyd-ddysgwyr neu gleientiaid masnachol ac maent yn cael eu hasesu. Cynhelir Salonau Agored ar gyfer aelodau o'r cyhoedd ar brynhawn Dydd Mawrth a Dydd Mercher (cyfraddau disgownt yn berthnasol, cysylltwch â 01970 633040 am fwy o wybodaeth)
  Restr Brisiau'r Academi Gwallt a Harddwch
 • Gweithdy Gwaith Coed - gweithdy mawr sydd yn darparu cyfleusterau i ddysgwyr i ymgymryd ag amrywiaeth o dasgau gwaith coed e.e. hongian drysau, adeiladu grisiau, gosod unedau cegin ac ati gydag amrywiaeth o offer llaw a thrydanol ar gyfer gwneud gwaith coed
 • Gweithdy Plymio - ardaloedd penodol sy'n caniatáu i dasgau plymio ymarferol gael eu cwblhau, megis gosod ystafelloedd ymolchi, cypyrddau crasu a boeleri gwres canolog
 • Adeilad ar gyfer Gwaith Gof - cyfleusterau pwrpasol sy'n cynnwys ffwrn golosg a 2 ffwrn nwy lle y gall dysgwyr ddatblygu eu sgiliau gwaith metel, gydag einion ac amrywiaeth o offer gwaith metel a chyfarpar diogelwch
 • Gweithdy Mecaneg Moduron - wedi ei sefydlu fel garej weithiol, gyda 2 ramp ar gyfer cerbydau a phob offer arferol yn gysylltiedig â mecaneg moduron ar gyfer trwsio ac adnewyddu, teiars, archwilio injans, profion MOT ac ati. Ceir stoc o geir prosiect er mwyn i ddysgwyr weithio arnynt.
 • Gweithdy Trydanol - yn darparu cyfleusterau i ddysgwyr ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o'r offer, technegau, defnyddiau a thechnolegau a ddefnyddir yn y diwydiant trydanol, gan gynnwys cyfyngiant a gosod ceblau, cylchedau goleuo a phŵer a rigiau profi byw/marw. 
 • Ystafelloedd Hyfforddi TG - mae gan HCT bedair ystafell hyfforddi TG sydd yn cynnwys dros 30 o gyfrifiaduron, gyda iPads ychwanegol ar gael at ddefnydd symudol. Gall dysgwyr ddefnyddio y PCs ar gyfer gwersi a / neu i wneud gwaith neu er mwyn chwilio am swyddi yn eu hamser eu hunain. Darperir mynediad llawn i’r rhyngrwyd, gydag arholiadau ar-lein a phrofion sgiliau hanfodol ac ymarferion datblygu
 • Ystafelloedd Hyfforddi / Cynadledda - yn ein ystafelloedd hyfforddiant ceir smartboards rhyngweithiol ac mae gennym ystafell gynadledda gyfforddus y gellir ei defnyddio gan staff, dysgwyr a grwpiau allanol drwy archebu ymlaen llaw
 • Adnoddau Dysgwyr - mae gennym cegin llawn offer y gall dysgwyr eu defnyddio yn ystod egwyl / amser cinio, gyda thegell, microdon, tostiwr a pheiriant golchi llestri. Mae gennym hefyd ardal benodedig yn HCT gyda llyfrau, gemau addysgol a deunyddiau, sydd yn rhoi man hamddenol i ddysgwyr i astudio ar eu pen eu hunain a gweithio. Yr ydym yn disgwyl i ‘r dysgwyr ddefnyddio'r cyfleusterau hyn mewn modd cyfrifol a gyda pharch
 • Peiriannau Gwerthu Diodydd / Byrbrydau - nid oes ffreutur yn HCT ond rydym yn darparu peiriannau sy’n gwerthu diodydd poeth a byrbrydau, ac yr ydym hefyd yn agos i Morrisons, McDonald a siopau lleol eraill y gall dysgwyr eu defnyddio