Skip to main content
/media/1012/forgework-banner.jpg

Weldio

Mae Cymwysterau Arbenigol BTEC yn cynnwys Cymwysterau Lefel Mynediad hyd at Lefel 3 y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FFCCh). Cymwysterau sy'n ymwneud â'r gwaith ydyn nhw ac maen nhw ar gael mewn amrywiol sectorau. Maen nhw'n rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i baratoi ar gyfer cyflogaeth. Maen nhw hefyd yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu gyrfa ar gyfer y rhai hynny sydd eisoes mewn gwaith. Fe all y cymwysterau hyn fod yn gyrsiau llawn amser neu ran amser yn yr ysgolion neu'r colegau. Efallai y bydd canolfannau hyfforddi a chyflogwyr yn cynnig y cymwysterau hyn hefyd.

Cynnwys

Mae Tystysgrif Lefel 2 Edexcel BTEC mewn Gwella Perfformiad ar gyfer Gweithrediadau Peirianneg Gweithgynhyrchu (FFCCh) ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio mewn gweithgynhyrchu peirianneg neu sy'n dymuno gwneud hynny.

Mae'n rhoi cyfle i ddysgwyr:

  • ddatblygu gwybodaeth sy'n ymwneud â pheirianneg gweithgynhyrchu
  • datblygu amrywiaeth o sgiliau a thechnegau, sgiliau personol a nodweddion sy'n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus ym myd gwaith
  • dysgu am weithrediadau yn y diwydiant peirianneg gweithgynhyrchu
  • ennill cymhwyster Lefel 2 sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol
  • datblygu eu twf personol eu hunain a'u rhan yn y dysgu

Tystysgrif Lefel 2 Edexcel BTEC mewn Gwella Perfformiad ar gyfer Gweithrediadau Peirianneg Gweithgynhyrchu (FFCCh)

Bydd gofyn i'r dysgwyr gyflawni'r gofynion sydd yn cael eu nodi yn y tabl isod er mwyn i Edexcel fedru rhoddi'r cymhwyster.

Cyfanswm y credydau y mae'n rhaid eu hennill: 13

Uned Cyfeirnod Unigryw Unedau Gorfodol Lefel Credyd Oriau Dysgu dan Arweiniad
1 F/503/4698 Iechyd a Diogelwch ar gyfer Peirianwyr Gweithgynhyrchu 2 3 20
2 J/503/4699 Cyfathrebu'n Effeithiol mewn Gweithleoedd Peirianneg Gweithgynhyrchu 2 3 20
3 M/503/4700 Gweithio'n Effeithiol mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu 2 2 10
4 T/503/4701 Cydberthnasau Gwaith mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu 2 2 10
5 D/602/4769 Deall Cyfrifoldebau a Hawliau Cyflogaeth 2 3 30

Mae cymorth gyda darllen, ysgrifennu a mathemateg hefyd ar gael